Registerleraar.nl

Bewust zijn is niet beter zijn, maar beter zien

Sinds mei 2017 is de opleiding tot NOVO-procesbegeleider erkend als opleiding bij registerleraar.nl.
Bij goed gevolg krijgt de deelnemer 244 RU (registeruren) in de categorie ‘overig’ van de bekwaamheidseisen.

Daarbij is de opleiding opengesteld voor docenten van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (inclusief volwassenenonderwijs) en het speciaal onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs).