Leveringsvoorwaarden

Change the way you look at things and the things you look at will change

Algemene voorwaarden van de Stichting NOVO-opleiding, vestigingsplaats Houten en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

1. Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting NOVO-opleiding en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever.

2.Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de PHBO NOVO-opleiding voor proces-consultants en alle offertes, werkzaam-heden en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door de Stichting NOVO-opleiding ten behoeve van opdrachtgever.

2.2 In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de nietige/ vernietigde bepalingen, volledig van kracht.

3.Aanbieding en aanvaarding

3.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Stichting NOVO-opleiding, komt pas tot stand nadat een deelnemer zich schriftelijk en met ondertekening van de betaler (opdrachtgever) heeft aangemeld voor een opleiding of als de Stichting NOVO-opleiding een schriftelijke offerte heeft uitgebracht en de opdrachtgever deze schriftelijk heeft aanvaard.

3.2 Bij ondertekening van de offerte heeft de klant recht op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

3.3 Alle offertes en overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van twintig dagen, tenzij in de aanbieding, offerte of overeenkomst anders
wordt vermeld.

3.4 Alle offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op gegevens waarover de Stichting NOVO-opleiding beschikt op het moment van uitbrengen daarvan.

3.5 Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Stichting NOVO-opleiding zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbieding, offerte of overeenkomst, dan zijn beide partijen bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

4.Uitvoering van een opdracht

4.1 Opdrachten die onder verantwoordelijkheid van de Stichting NOVO-opleiding worden uitgevoerd,
zullen naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd.

4.2 Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van Stichting NOVO-opleiding.

4.3 De termijn voor de uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen Stichting NOVO-opleiding en opdrachtgever.

4.4 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. Stichting NOVO-opleiding zal voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

5.Medewerking opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met de Stichting NOVO-opleiding gesloten overeenkomst.

5.2 Opdrachtgever zal Stichting NOVO-opleiding steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze
informatie.

5.3 Inzet van medewerkers van opdrachtgever ten behoeve van de opdracht zal steeds tijdig zijn.

5.4 Stichting NOVO-opleiding is, in overleg met de opdrachtgever, vrij een medewerker door een andere medewerker, te vervangen.

6.Garantie

De Stichting NOVO-opleiding en samenwerkende partners zullen alle zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht.

7.Intellectuele eigendom

7.1 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt de Stichting NOVO-opleiding de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem verstrekte trainingsontwerpen, publicaties, modellen, methoden en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of bij de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wel kan worden afgesproken dat gezamenlijk ontwikkelde producten e.d. door beide partijen in de markt mogen worden ingezet.

7.2 Deelnemers die de NOVO-opleiding met succes hebben afgerond mogen de materialen die tijdens de NOVO-opleiding zijn gebruikt in hun eigen beroepspraktijk inzetten (zie ook artikel 14.5.).

7.3 Zonder specifieke schriftelijke afspraken omtrent het in de markt zetten van ontwikkelde producten of de NOVO-opleiding als opleidingsconcept, is opdrachtgever gehouden deze zaken op eerste schriftelijk verzoek van Stichting NOVO-opleiding, binnen twee weken, aan Stichting NOVO-opleiding te retourneren of stop te zetten op straffe van een vergoeding van € 250,00 per dag dat de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft.
Daarnaast behoudt Stichting NOVO-opleiding zich het recht om werkelijk geleden schade en eventuele vervolgschade waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, van haar te vorderen.

8.Aansprakelijkheid

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Stichting NOVO-opleiding uit de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijk-heidsverzekering van Stichting NOVO-opleiding in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
Op verzoek kan inzage worden gekregen in de polis-voorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het door de Stichting NOVO-opleiding te ontvangen honorarium van betreffende opdracht met een maximum van € 10.000 (tien duizend euro).

8.2 Iedere aansprakelijkheid van Stichting NOVO-opleiding voor tekortkomingen van derden, die tevens betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Stichting NOVO-opleiding en opdrachtgever, wordt uitgesloten, behoudens indien deze tekortkoming voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting NOVO-opleiding.

8.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken en materialen van Stichting NOVO-opleiding, zodra deze zich binnen de feitelijke macht en/of bedrijfsgebouwen van opdrachtgever bevinden.
De Stichting NOVO-opleidingen beschikt over een klachtenregeling

9. Vergoeding

Bedragen worden vermeld exclusief BTW Betaling, tenzij anders wordt aangegeven.

10. Betalingscondities

10.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, dienen door Stichting NOVO-opleiding te verzenden facturen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan de Stichting NOVO-opleiding aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad. 1% per maand.

10.2 Stichting NOVO-opleiding is altijd gerechtigd, alvorens te presteren, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van opdrachtgever te verlangen.

10.3 Stichting NOVO-opleiding brengt een eerste termijn van 50% van de overeengekomen prijs bij ondertekening van de offerte in rekening bij de opdrachtgever. Tevens wordt 50% halverwege de uitvoering van de opdracht in rekening gebracht, tenzij de overeengekomen prijs lager is dan € 2.000,00 en uitvoering korter duurt dan één maand. In dat laatste geval wordt de tweede termijn achteraf gefactureerd.

10.4 Stichting NOVO-opleiding brengt de opleidingskosten voor de NOVO-opleiding voor procesconsultants met open inschrijving, vooraf en in twee termijnen in rekening. Een eerste termijn van 50% voor aanvang van de opleiding, een tweede termijn voor aanvang van het 3e seminar.

10.5 Met de ondertekening van het inschrijfformulier verplicht de deelnemer aan de NOVO-opleiding zich het totale cursusgeld te betalen, ook al wordt de opleiding door de deelnemer voortijdig beëindigd. Wanneer van overmacht sprake is van de kant van de deelnemer, zal deze in de gelegenheid worden gesteld om tijdens een volgende opleiding het ontbrekende deel van de opleiding alsnog af te maken.

10.6 De volledige overeengekomen vergoeding is in ieder moment opeisbaar in geval de opdrachtgever in surseance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement, indien conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen, bankrekeningen en vorderingen inbegrepen, van opdrachtgever wordt gelegd, wanneer opdrachtgever in liquidatie verkeert of de rechtspersoon van opdrachtgever wordt ontbonden, dan wel wanneer opdrachtgever indien deze een natuurlijke persoon is, komt te overlijden.

10.7 Stichting NOVO-opleiding is gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer Stichting NOVO-opleiding zich voor de invordering van de hulp door een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

10.8 Indien Stichting NOVO-opleiding in een gerech-telijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door Stichting NOVO-opleiding in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.
10.9 De in de offerte/aanbieding genoemde prijzen gelden voor de in de offerte /aanbieding genoemde periode, tenzij anders afgesproken.

11.Overmacht

Bij overmacht heeft Stichting NOVO-opleiding de keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Stichting NOVO-opleiding in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

12.Ontbinding

12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigden. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindings-verklaring tot Stichting NOVO-opleiding richt, zal hij te allen tijde eerst Stichting NOVO-opleiding schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
12.2 Indien Stichting NOVO-opleiding met ontbinding wordt geconfronteerd, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Stichting NOVO-opleiding verrichte prestaties en heeft zij onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

12.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met de Stichting NOVO-opleiding gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de Stichting NOVO-opleiding te voldoen (in geval van faillissement e.d.), is de Stichting NOVO-opleiding gerechtigd om na een schriftelijke ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden”.

13. AVG (Europese Privacy Wet)

LinQue Consult heeft vanwege de AVG een Privacy Beleid opgesteld. Deze geldt ook voor de uitvoering van de PHBO NOVO opleiding. LinQue Consult heeft hierin opgenomen welke persoonsgegevens zij gebruikt, voor welke doeleinden en onder welke grondslagen. Ook staat hierin beschreven hoe LinQue Consult omgaat met de persoonlijke gegevens naar derden, hoe lang wij de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn. Als u akkoord gaat met de offerte voor een opdracht, gaat u tevens akkoord met dit privacy beleid gedurende de periode dat LinQue Consult een opdracht voor u uitvoert. LinQue Consult BV houdt zich aan de door haar opgestelde beleid.

14.Geheimhouding

De Stichting NOVO-opleiding en opdrachtgever verplichten zich, voorafgaande en tijdens de uitvoering van de opdracht, over en weer tot geheimhouding jegens derden over hetgeen partijen tijdens de duur van de opdracht dan wel daarna ter kennis komt aan vertrouwelijke informatie. Deze geheimhouding blijft na beëindiging van de opdracht gelden.
Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

15. Extra bepaling m.b.t. de NOVO-opleiding voor procesconsultants

15.1.De NOVO-opleiding behoudt zich het recht voor om – bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende deelnemers – de start van de opleiding uit te stellen naar maximaal een cursusjaar later.

15.2 Het inschrijfformulier voor de NOVO-opleiding voor procesconsultants dient voor aanvang van de opleiding in het bezit te zijn van de Stichting NOVO-opleiding, ondertekend door de opdrachtgever.
Voor aanvang van het eerste seminar van de NOVO-opleiding dient de eerste termijn (50%) van de opleidingskosten op rekening van de Stichting NOVO-opleiding gestort te zijn.

15.3 Annulering van de opleiding kan kosteloos indien dit 4 maanden van te voren schriftelijk bekend wordt gemaakt. Bij annulering 2 maanden van te voren wordt 50% van het totale opleidingsbedrag in rekening gebracht. Bij annulering 1 maand van te voren, wordt het totale opleidingsbedrag in rekening gebracht. Mocht er sprake zijn van onvoorziene omstandigheden buiten de schuld van opdrachtgever en deelnemer, dan kan in overleg van deze afspraak worden afgeweken.

15.4 Certificering is slechts mogelijk bij 90 tot 100% deelname van de deelnemer aan de NOVO-opleiding. Een deelnemer die niet aan deze voorwaarden voldoet, kan extra opdrachten maken of in het komende opleidingsjaar dit gedeelte van de opleiding inhalen.

15.5.Voor het behalen van de NOVO opleiding Post HBO geldt dat de deelnemer minimaal 200 contacturen gevolgd moet hebben, een port folio en een eindverslag heeft aangeleverd, alsmede een eindgesprek heeft gevoerd alvorens de deelnemer recht heeft op het Post HBO diploma. Dit volgens de richtlijnen van CPION.
15.6 Na het met succes afronden van de NOVO-opleiding kan de deelnemer voor zijn eigen praktijk gebruikmaken van de instrumenten die tijdens de NOVO-opleiding zijn aangereikt.

16.Toepasselijk recht en forum

De rechtsverhouding tussen de Stichting NOVO-opleiding en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

Houten, april 2022